Offert 08- 12 85 85 25

Kameraövervakning innebär att en plats eller ett område övervakas med hjälp av en eller flera kameror, så kallade bevakningskameror/övervakningskameror. Det huvudsakliga syftet med kameraövervakning är att övervaka och direkt kunna se pågående händelser och även tidigare händelser. Kameraövervakning kan även öka känslan av trygghet och förebygga brott då det kan verka avskräckande och det inspelade materialet kan främja brottsuppklaring.

Kameraövervakning har använts i flera år och utvecklingen går ständigt framåt. Både företag och privatpersoner har idag möjlighet att övervaka sina fastigheter för att förebygga brott och ordningsstörningar. I takt med utvecklingen har möjligheterna har blivit allt fler.

Är det fritt fram att nyttja kameraövervakning hur som helst? När krävs det tillstånd? Skiljer det sig mellan företag och privatperson? Frågorna är många när det kommer till kamerabevakning. Nedan har vi samlat några av de frågor som Integritetskyddsmyndigheten fått gällande kameraövervakning, ni kan läsa mer om detta här.

När är det möjligt att få tillstånd för kameraövervakning?

Ett tillstånd för att bedriva kameraövervakning handläggs av Integritetsskyddsmyndigheten. När du ansöker om ett tillstånd gör Integritetsskyddsmyndigheten en bedömning av omständigheterna. Om intresset av övervakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad, kommer tillståndet beviljas.

När Integritetsskyddsmyndigheten gör bedömning av den enskildes intresse av att inte bli bevakad tar man följande i beaktning.

  • Hur ska övervakningen utföras?
  • Vilket område är det som ska bevakas?
  • Vilken teknik, som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet, ska användas för ändamålet?

För att kunna bedöma intresset för kameraövervakningen bedömer man utefter dessa punkter:

  • Bevakning behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda brott på brottsutsatta platser, alternativt på plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons trygghet, hälsa och liv eller på egendom.
  • Bevakning behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor.
  • Bevakning behövs för att utöva kontrollverksamhet.
  • Bevakning behövs för att tillgodose andra och därmed jämförliga ändamål likt ovan.

Vad gäller för dig som privatperson i detta?

I Kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen finns ett undantag kallat ”Privatundantaget” där privatpersoners kameror ibland kan undantas. Den innebär att du som privatperson inte behöver ta hänsyn till de olika lagarna förutsatt att:

  • Kamerans räckvidd inte fångar ett område var allmänheten har tillträde till.
  • Bevakningen bedrivs som ett led i en verksamhet av privat natur (Med privat natur menas kameraövervakning inne i en privatbostad, garage, tomtmark och förråd som bedrivs av den boende och som inte används i näringsverksamhet)
  • Du bedriver bevakningen i egenskap av privatperson.

Kameror som används i larmsyfte och som är uppkopplade mot larmcentral faller utanför både kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen, förutsatt att undantaget för privat kameraövervakning tillämpas. Om du som privatperson bevakar utanför det direkt privata området ska både kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen tillämpas. Går ni i tankarna att skaffa kameror? Kontakta oss idag!

« »
Blogg
2023-09-16

Vad betyder larmklass?

Företag som installerar inbrottslarm måste ibland uppfylla en viss larmklass. Larmklassen beror på hur företagets verksamhet ser ut, och syftet med dessa klasser är att etablera en allmän branschstandard för säkerhet.

2023-06-14

Vilka lagar och regler gäller vid kameraövervakning för bostadsrättsförening?

Vid kameraövervakning för bostadsrättsföreningar måste man följa relevant lagstiftning och regler.