Offert 08- 12 85 85 25

Personuppgiftspolicy för Widesec AB

Denna personuppgiftspolicy gäller för Widesec AB (559244-2767) och är till för att skydda våra kunder och leverantörers personliga integritet. Personuppgiftspolicyn innehåller riktlinjer och regler för behandling av personuppgifter som görs av Widesec AB i egenskap som antingen personuppgiftsansvarig eller som personuppgiftsbiträde.
För oss på Widesec är det av stor vikt att du som kund och leverantör känner till hur vi skyddar den information vi samlar in. Widesec AB hanterar personuppgifter i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen GDPR på ett lagligt och korrekt sätt.

1. Vad är en personuppgift?

All typ av information som kan knytas an till en identifierad eller identifierbar fysisk person är att ses som personuppgifter. Namn, adress och personnummer är vanliga exempel på personuppgifter men även foton och ljudupptagningar klassas som personuppgifter. Dessa uppgifter särskiljs sedan som vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter kräver övertygande skäl till att de finns registrerade och detta måste företaget kunna visa. Exempel på känsliga personuppgifter kan vara sexuell läggning, religion, politiska åsikter och etniskt ursprung.

2. Informationsinsamling

Vid insamling av personuppgifter är företaget enligt GDPR skyldigt att informera detta för den person som berörs. Företaget är skyldigt att informera om vilka uppgifter som samlas in och varför. Nedan presenteras förklaringar för när vi får samla in information, vilken information vi får samla in, hur och varför vi samlar in informationen och hur länge vi sparar den. I de flesta fall när personuppgifter begärs grundas det på syftet att uppfylla lagstadgade och avtalsenliga krav eller krav som är nödvändiga för att ingå ett avtal med kund eller leverantör. I de fall som informationen inte tillhandahålls kan det medföra att vi inte kan ingå ett avtal.

Widesec AB arbetar med säkerhetslösningar i form av kameraövervakning, inbrottslarm och passersystem. Verksamheten utgörs till stor del av att tillhandahålla säkerhetslösningar till våra kunder vilket medför att Widesec har direkt tillgång till kundens data, som ibland kan utgöras av personuppgifter. I sådana fall bär Widesec ansvaret som personuppgiftsbiträde i relation till kunde som är personuppgiftsansvarig.

2.1. När får vi samla in information?

För att Widesec ska få samla in personuppgifter krävs en rättslig grund. De personuppgifter som samlas in med stöd av rättslig grund får inte användas för andra syften vid senare tillfällen än vad det från början var avsett till. Några av de rättsliga grunder som användas är samtycke, avtal, rättslig förpliktelse och intresseavvägning.

Samtycke innebär att Widesec måste lämna tydlig information om vilka uppgifter vi samlat in och vad de kommer användas till. Detta ska sedan godkännas av kunder och leverantörer som lämnar sina personuppgifter.

Avtal får användas som rättslig grund så länge bara de mest nödvändiga uppgifterna som krävs för att uppfylla avtalat finns med.

Rättslig förpliktelse innebär att Widesec får spara personuppgifter om de är nödvändiga för att kunna uppfylla en rättslig förpliktelse, exempelvis bokföringsskyddsskyldigheten.
Intresseavvägning innebär att Widesec måste kunna visa ett behov av hantering av personuppgifter, samt att det behovet väger tyngre än den enskilda personens rätt till skydd av uppgifterna.

2.2. Vilken information samlar vi in och hur samlas den in?

Insamling av personuppgifter sker oftast i de fall där Widesec blir kontaktade alt. tar kontakt via telefon och email i samband med ärenden som kommer kräva fortsatt kontakt. Främsta behandlingen av personuppgifter sker när ett avtal knyts mellan kund eller leverantör.

Widsec samlas enbart in personuppgifter som är relevanta och nödvändiga för utförandet tjänster och uppdrag. Nedan presenteras de olika tillvägagångssätten för vilken information Widesec samlar in och hur den samlas in avseende kunder och leverantörer.

2.2.1. Kunder

Kunders information som samlas in avser ofta företrädaren på det företag som Widesec knyter ett avtal med. Personuppgifter som behandlas i detta syfte är namn, telefonnummer, företagsadress och email. Avseende potentiella kunder samlas information in om företrädaren på det aktuella företaget. Uppgifter som sparas är namn, telefonnummer och email till företrädaren.

Platser där uppgifterna sparas är i vårt ekonomisystem samt avtalssigneringssystem.

2.2.3. Leverantörer

Leverantörers information som samlas in avser som oftast företrädaren på det företag som Widesec har ett avtal med. Personuppgifter som behandlas i detta syfte är namn, telefonnummer, adress och email.

Uppgifterna samlas främst in i samband med att avtal knyts mellan Widesec och leverantören. Platser där uppgifterna sparas är i vårt ekonomisystem samt avtalssigneringssystem

2.3. Varför samlar vi in informationen och hur länge sparar vi den?

Widesec lagrar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt sett till behandlingens ändamål. Nedan presenteras varför vi samlar in informationen och hur länge den sparas avseende kunder och leverantörer.

2.3.1. Kunder

Personuppgifter om kunder hos Widesec samlas in där det är relevant för kundförhållandet och i enlighet med vad som krävs för fullgörande av befintligt kundavtal. Kunders information som samlas in avser ofta företrädaren på det företag som Widesec knyter ett avtal med. Personuppgifter som behandlas i detta syfte är namn, telefonnummer, företagsadress och email. Syftet till lagringen är att med hjälp av informationen kunna föra en dialog med kunden samt ha möjlighet att administrera kundavtalet. I samband med avslutad kundrelation raderas de personuppgifter som enligt lagkrav inte behöver sparas.

Av de som framstår som potentiella kunder till Widesec sparas uppgifter för att kunna föra en dialog med företrädaren för det aktuella företaget. I de fall som processen inte fortgår till ett kundavtal kommer informationen om företrädaren att raderas efter avslutad kontakt.

2.3.2. Leverantörer

Leverantörers information som samlas in avser som oftast företrädaren på det företag som Widesec har ett avtal med. Personuppgifter som behandlas i detta syfte är namn, telefonnummer, adress och email. Syftet med insamling av dessa uppgifter är för att möjliggöra hantering av fakturor och inköp samt för att kunna kommunicera med leverantören om de varor eller tjänster som Widesec köper.

3. Besök på widesec.se

Som besökare krävs du aldrig på några uppgifter från vår hemsida. Teknisk information i form av IP-adress, webbläsare etc. skickas oavsett. Mer om detta under punkt 6. Användandet av Cookies.

Vid ifyllande utav något av kontaktformulären på hemsidan, kommer informationen främst hanteras som potentiell kund/leverantör (se avsnitt 2). Om det anses nödvändigt att bibehålla information efter första kontakt kommer information i form av namn, email och telefonnummer sparas i vårt ekonomisystem och eventuellt avtalssigneringssystem.

4. Dina individuella rättigheter

Som kund eller leverantör hos Widesec kan ni alltid kontakta oss på [email protected] för att begära borttagning, justering eller uttag av era personuppgifter. Vid sådan förfrågan kommer vi be dig verifiera din identitet. Som registrerad har du rätt att framföra klagomål angående vår hantering av personuppgifter hos Datainspektionen.

4.1. Radering av personuppgifter

Den registrerade har alltid rätt att närsomhelst få sina personuppgifter raderade ur de system där informationen finns lagrad. I enlighet med rättsenliga krav kan vissa personuppgifter sparas för att uppfylla lagkrav som exempelvis bokföringsskyldigheten.

4.2. Justerings av personuppgifter

Den registrerade har alltid rätt att närsomhelst få sina personuppgifter justerade eller rättade om de uppgifter som lagras är felaktiga eller inte längre aktuella.

4.3. Uttag av personuppgifter

Den registrerade har alltid rätt att närsomhelst kunna erhålla ett uttag över de personuppgifter som finns lagrade. Den registrerade erhåller en kopia över den information som finns lagrad utan någon kostnad. Den registrerade har även rätt till att informeras om ändamålet med den aktuella behandlingen av personuppgifter samt vilka som haft möjlighet att ta del av personuppgifterna.

6. Användandet av Cookies

Hemsidan widesec.se använder Cookies vilket innebär att den lagrar information i din dator som den själv kan hämta nästa gång du besöker sidan. Cookies ser till så att webbläsaren håller koll på vart på hemsidan och i menyn som du befinner dig. Cookies hjälper även till med att minnas så att du som besökare slipper ställa in olika inställningar varje gång du besöker hemsidan.

Widesec lämnar aldrig ut någon personlig identifierbar information till tredje-part från cookie-användningen.

7. Ändringar i Personuppgiftspolicyn

Personuppgiftspolicyn tillhör Widesec AB. Policyn gäller från 1 augusti 2020 och löper tillsvidare. Innehåller i policyn ses över löpande för ständig förbättring. Widesec har rätt att ändra i policyn men kommer inte minska de rättigheter som anges i policyn utan att begära godkännande av ändringar från berörda parter.

Blogg
2024-04-19

Artificiell intelligens (AI) och övervakningskameror

I takt med att tekniken utvecklas har det också inneburit att kameraövervakningen hittat ytterligare användningsområden, mycket tack vare AI.

2024-03-11

Strategisk placering av övervakningskameror

Hur kamerorna ska placeras är en viktig del för att säkerställa en så bra övervakning som möjligt.