Vad får vi göra med materialet från vår kamerabevakning?

kamerabevakning

kamerabevakningKamerabevakning är idag ett populärt hjälpmedel för att övervaka bland annat fastigheter och marker. Syftet ser olika ut men som oftast installeras kameror i ett brottsförebyggande syfte, det kan dock användas för mycket mer än bara bild- och filmsekvenser. Dagens smarta kameror kan bland annat hjälpa butiksägare med att optimera produktplaceringen och samtidigt hålla koll på besöksantalet.

Vi ser en ökning av användandet av kamerabevakning, men vad får vi göra med det material som övervakningen tillhandahåller? Vem får ta del av det? Frågorna är många och i denna artikel har vi sammanställt några vanligt förekommande frågor som Integritetsskyddsmyndigheten ofta får till sig.

 

Kan material från kamerabevakning delas ut till vem som helst?

Allt inspelat material från kamerabevakningen ska skyddas mot obehöriga och obehörigt utnyttjande, det omfattas av en tystnadsplikt. Materialet får exempelvis inte delas mellan butik A och butik B för att det kan tyckas finnas ett gemensamt intresse för det inspelade materialet, exempelvis bilder på en misstänkt snattare. Det får inte heller delas på sociala medier. De som bedömer huruvida det finns ett behov att sprida materialet är de brottsbekämpande myndigheterna, till exempel Polisen.

Kamerabevakningsmaterial får alltid lämnas ut till Polisen i de fall som uppgifterna behövs för att utreda, upptäcka, förhindra eller förebygga brott som har fängelse i straffskalan. I de fall som materialet kan komma att behövas för att förebygga en hotande olycka eller begränsa verkningarna av en redan inträffad olycka, har även kommunen eller exempelvis räddningstjänsten rätt till det inspelade materialet.

Kan de personer som blivit filmade begära ut materialet?

Den som har blivit filmad på en plats där kamerabevakning används, har både rätt att få veta om att denne har blivit bevakad samt få tillgång till det inspelade materialet där personen syns. Vid utlämnande av sådant material är det viktigt att inte lämna ut ytterligare information om andra än den som begärt materialet.

I de fall som det inte går att identifiera personen behövs inget material lämnas ut, om inte personen kan ge ytterligare information som kan möjliggöra identifiering. Sådan information kan exempelvis tidpunkten för när denne blev filmad. För att hjälpa anställda, kunder eller besökare på bästa sätt är det en god idé att ha en tydlig policy för hur ni hanterar en begäran om inspelat material.

Går ni i tankarna att införskaffa kameror och utöva kamerabevakning? Vi hjälper er gärna på vägen, kontakta oss så tar vi fram er nästa lösning!

tillstånd kameraövervakning
Widesec

Tillstånd för kameraövervakning, vad gäller?

För att få bedriva kameraövervakning krävs det ibland ett tillstånd. Detta regleras av kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen. Vi har pratat om detta i tidigare inlägg, ni

bostadsrattsforening
Widesec

Kameraövervakning för bostadsrättsförening

Har er bostadsrättsförening råkat ut för inbrott i förrådsutrymmen, eller har ni problem med sortering och hantering i soprummen? Allt fler föreningar har de senaste