Offert 08- 12 85 85 25

Kamerabevakning innebär att en plats eller ett område övervakas med hjälp av en eller flera kameror, så kallade bevakningskameror/övervakningskameror. Syftet med att använda sig av kamerabevakning kan bland annat vara att öka känslan av trygghet och förebygga brott då det kan verka avskräckande och det inspelade materialet kan främja brottsuppklaring.

Är det fritt fram att använda kamerabevakning? Vilka lagar och reglementen gäller? Frågorna är många. Nedan har vi samlat några av de frågor som Integritetskyddsmyndigheten fått gällande kamerabevakning, ni kan läsa mer om detta här.

Hur skiljer sig kamerabevakningslagen mot dataskyddsförordningen?

Kamerabevakningslagen är en kompletterande lagstiftning som gäller för de som använder sig av kamerabevakning. Lagen ställer krav på exempelvis tystnadsplikt vad gäller det inspelade materialet. I de fall som kamerabevakning utförs på begäran av en myndighet eller någon som utför en uppgift av allmänt intresse på en plats dit även allmänheten har tillträde, krävs tillstånd.

All kamerabevakning som sker, utan att manövreras på plats, med en varaktigt eller regelbundet upprepad personbevakning omfattas av kamerabevakningslagen. Dock under förutsättning att utföraren är etablerad i Sverige eller utanför EU/EES.

Oavsett om er kamerabevakning kräver tillstånd eller ej så ska reglerna om personuppgiftsbehandling alltid följas. Dataskyddsförordningen gäller för all personuppgiftsbehandling och innefattar även personuppgiftshantering i bildformat. Därför omfattas all typ av kamerabevakning där identifierbara personer filmas av dataskyddsförordningen.

När är det möjligt att få tillstånd för kamerabevakning?

Ett tillstånd för att bedriva kamerabevakning handläggs av Integritetsskyddsmyndigheten. När du ansöker om ett tillstånd gör Integritetsskyddsmyndigheten en bedömning av omständigheterna. Om intresset av kamerabevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad, kommer tillståndet beviljas.

När Integritetsskyddsmyndigheten gör bedömning av den enskildes intresse av att inte bli bevakad tar man följande i beaktning.

  • Hur ska kamerabevakningen utföras?
  • Vilket område är det som ska bevakas?
  • Vilken teknik, som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet, ska användas för ändamålet?

 

För att kunna bedöma intresset för kamerabevakningen bedömer man utefter dessa punkter:

  • Bevakning behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda brott på brottsutsatta platser, alternativt på plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons trygghet, hälsa och liv eller på egendom.
  • Bevakning behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor.
  • Bevakning behövs för att utöva kontrollverksamhet.
  • Bevakning behövs för att tillgodose andra och därmed jämförliga ändamål likt ovan.

Vad gäller för dig som privatperson i detta?

I Kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen finns ett undantag kallat ”Privatundantaget” där privatpersoners kameror ibland kan undantas. Den innebär att du som privatperson inte behöver ta hänsyn till de olika lagarna förutsatt att:

  • Kamerans räckvidd inte fångar ett område var allmänheten har tillträde till.
  • Bevakningen bedrivs som ett led i en verksamhet av privat natur (Med privat natur menas kamerabevakning inne i en privatbostad, garage, tomtmark och förråd som bedrivs av den boende och som inte används i näringsverksamhet)
  • Du bedriver bevakningen i egenskap av privatperson.

Kameror som används i larmsyfte och som är uppkopplade mot larmcentral faller utanför både kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen, förutsatt att undantaget för privat kamerabevakning tillämpas. Om du som privatperson bevakar utanför det direkt privata området ska både kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen tillämpas.

På Widesec hjälper vi dagligen företag, föreningar och privatpersoner med kamerabevakning. Är ni i behov av kamerabevakning? Kontakta oss idag!

« »
Blogg
2024-07-12

Så väljer du rätt kamerabevakning

Går du i tankarna att investera i kamerabevakning, eller har du en befintlig anläggning som börjat bli till åren? Här går vi igenom vad som är bra tänka på innan du gör ditt val.

2024-04-19

Artificiell intelligens (AI) och övervakningskameror

I takt med att tekniken utvecklas har det också inneburit att kameraövervakningen hittat ytterligare användningsområden, mycket tack vare AI.